Writing

เป็นคอร์สฝึกฝนการเขียนวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น เรียนรู้การวางรูปประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และใช้คำศัพท์อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการเขียนเรียงความขนาดสั้นตามหัวข้อที่กำหนดให้ นักเรียนทุกคนจะได้ฝึกฝนการเขียนโดยมีครูปลาทูเป็นผู้ตรวจ และดูแลอย่างใกล้ชิด

คำศัพท์ ม.ต้น

แม้ว่าการท่องจำจะเป็นวิธีการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ แต่คอร์สนี้จะสอนเทคนิคอื่นนอกจากการท่องจำ เช่น การศึกษารากศัพท์ หน้าที่ของคำในประโยค การสร้างคำรูปแบบต่างๆ และการเดาความหมายของคำศัพท์ เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ต่างๆ ได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการสอบและในชีวิตประจำวัน

Junior High 1 - 3 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 , ม.1 , ม.2 , ม.3 ที่ต้องการปรับความรู้ภาษาอังกฤษให้แน่น)

เน้นโจทย์ระดับพื้นฐาน-ปานกลาง-ยาก รวมทุกเรื่องทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน เน้นการทำข้อสอบตัวเลือกที่ยุ่งยากและซับซ้อน ด้วยวิธีการที่แม่นยำและฉับไวที่สุด   ใช้ตัวอย่างโจทย์ที่พบได้บ่อยๆ และโจทย์ที่เด็กไทยมีปัญหาในการทำผิดซ้ำๆ  ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำข้อสอบของ ทุกโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการปูพื้นฐาน เพื่อใช้สำหรับการสอบเข้า ม.4 และการเรียนในมัธยมปลาย

Reading

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการสอบที่โรงเรียน การสอบเข้า ม.1หรือ ม.4 สอบเอนทรานซ์ สอบทุนต่างๆ จนถึงการสอบภาษาอังกฤษระดับสูง เช่น Toefl คอร์สนี้แนะนำวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ อ่านให้เข้าใจแต่ละประโยคและเนื้อหาทั้งหมด อ่านจับใจความ และการทำโจทย์ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะเน้นที่การทำแบบฝึกหัดการอ่าน เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาน้อยที่สุดและทำได้ถูกต้องที่สุดในเวลาสอบ